Zadania Rady Społecznej

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2. doradczym kierownika.

 
Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Małopolskiego wniosków i opinii w sprawach: zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  sprzętu medycznego, związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub graniczeniem działalności, przyznawania Dyrektorowi Podmiotu nagród, rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Podmiotu,
 1. przedstawianie Dyrektorowi Podmiotu wniosków i opinii w sprawach: planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, kredytów bankowych lub dotacji, podziału zysku; zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, regulaminu organizacyjnego
 1.  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 2. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Podmiotu;
 3. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i w statucie Podmiotu.

Powoływanie/odwoływanie Rady Społecznej Kwestie te reguluje Statut:

 • Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 • Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 • Przed upływem kadencji każdy członek Rady Społecznej może być odwołany.
 • Odwołanie może nastąpić na własną prośbę członka Rady Społecznej lub na wniosek Rady Społecznej, podmiotu tworzącego lub organu desygnującego.
 • Wniosek Rady Społecznej o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać uzasadnienie – powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku, na prawidłowo zwołanych posiedzeniach
 • uprawniają Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie.
 • Odwołanie skutkuje z dniem określonym w akcie odwołania.

 

W skład dziewięcioosobowej Rady Społecznej wchodzą:

 • Jako przewodniczący – osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
 • Jako członkowie: przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Małopolskiego.
   
  Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
   
  Aktualnie Przewodniczącym Rady Społecznej jest Pan Tadeusz Zaremba.