Dziś jest czwartek 23 października 2014     Imieniny obchodzą: Ignacy, Iga, Jan, Roman, Seweryn

Informacje

BIP

NFZ

Praca

śr., 22/10/2014

 

 

OGŁOSZENIE

 

o naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów oraz obowiązki na stanowisku PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ:

1.     Umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym,

2.     Umiejętność obserwowania i analizowania zmian w zachowaniu noworodka,

3.      Dokładność, dyspozycyjność i bezkonfliktowość w pracy,

4.     Mile widziane posiadanie ukończonych kursów: szczepień ochronnych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej u noworodka oraz kursu kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa neonatologicznego.

 

Proponowane zatrudnienie:

 

w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wynagrodzenie:

 

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu .

 

Wymagane dokumenty:

 

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-         Świadectwa potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości lub zaświadczenie o  obecnie wykonywanej pracy w księgowości,

-         Zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Termin  do   dnia 20 listopada 2014 r.

2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.

3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko - PIELĘGNIARKA”: 

 

Dodatkowe informacje:

1. Kontakt:  Dyrektor  lub Z-ca Dyrektora ds. Personalnych –  telefon: 18  443 78 47

2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .

5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.

6. Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert na stanowisko – PIELĘGNIARKA – bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Nowy Sącz , dnia 22 października  2014 r.

śr., 22/10/2014

O G Ł O S Z E N I E

 

o naborze na stanowisko LEKARZ – SPECJALISTA w dziedzinie NEONATOLOGII, SPECJALISTA w dziedzinie PEDIATRII dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego z IT  Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisku LEKARZA Oddziału Neonatologicznego z IT:

 

tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii,  lub w dziedzinie pediatrii:

 

Proponowane zatrudnienie:

umowa o pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowy cywilno-prawnej.

 

Wynagrodzenie:

 

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu – do uzgodnienia.

 

Wymagane dokumenty:

 

-         Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,

-         List motywacyjny,

-         Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

-         Świadectwa potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy potwierdzające staż pracy.

-         Zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Termin  do   dnia 20 listopada 2014 r.

2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora  Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.

3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko –  lekarza Oddziału Neonatologicznego z IT”: 

 

Dodatkowe informacje:

1. Kontakt:  Dyrektor  lub Z-ca Dyrektora ds. Personalnych –  telefon: 18  443 78 47

2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),

3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie podana na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej : www.szpitalnowysacz.pl .

5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania  nie zostaną zwrócone.

6. W razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej – zostanie przeprowadzony konkurs na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

7. Dyrektor może odstąpić od postępowania –  konkursu ofert na stanowisko – lekarza  Oddziału Neonatologicznego z IT – bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

Nowy Sącz , dnia 22 października  2014 r.

 

 

czw., 20/03/2014

  

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zatrudni lekarzy specjalistów:

1)    w dziedzinie chirurgii onkologicznej

2)    w dziedzinie chorób zakaźnych lub medycyny transportu lub medycyny morskiej i tropikalnej

3)    w dziedzinie chorób płuc

4)    w dziedzinie neonatologii

5)    w dziedzinie hematologii

6)    w dziedzinie psychiatrii dziecięcej

7)    w dziedzinie pediatrii, medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych

Zapewniamy możliwość zatrudnienia etatowego lub kontraktowego oraz  atrakcyjne wynagrodzenie.

Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt telefoniczny 18 44 25 926.

świąteczna i nocna). Zainteresowanych nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt pod numerem tel. 18 44 25 926.

pt., 07/03/2014

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na stanowisko mgr farmacji – APTEKA SZPITALNA
Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Wymagania w stosunku do kandydatów oraz obowiązki na stanowisku:
- Zamawianie i wydawanie leków uprawnionym oddziałom, poradniom,
- Przygotowywanie leków w dawkach dziennych – leków cytostatycznych w oparciu o Standardy Jakościowe w Farmacji Onkologicznej zatwierdzone przez ESOP i wg zasad GMP,
- Sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych,
- Przygotowywanie zapotrzebowania na leki, środki farmaceutyczne, materiały opatrunkowe,
- Monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii we współpracy z lekarzami, Inspekcją Farmaceutyczną,
- Okresowa kontrola gospodarki lekami na oddziałach,
- Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodów asortymentu apteki..
- Mile widziany staż pracy w aptece szpitalnej przy produkcji cytostatyków,
- Umiejętność interpersonalna, komunikatywność i umiejętność efektywnej współpracy w zespole.

Proponowane zatrudnienie:
Komórka organizacyjna : Apteka Szpitalna
w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wynagrodzenie:

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu .

Wymagane dokumenty:

- Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,
- List motywacyjny,
- Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
- Świadectwa potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy potwierdzające praktykę w aptece lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w aptece,
- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin do dnia 20 marca 2014 r.
2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.
3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko – MAGISTER FARMACJI”: rekrutacji wszyscy zainteresowani, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje:
1. Kontakt: Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. Personalnych – telefon: 18 443 78 47
2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
4. Informację o wynikach rekrutacji wszyscy zainteresowani, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani telefonicznie.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.
6. Dyrektor może odstąpić od postępowania – konkursu ofert na stanowisko – MAGISTER FARMACJI – bez podania przyczyny.

pt., 07/03/2014

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na stanowisko technika elektroradiologii – ZAKŁAD RADIOTERAPII Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Nowym Sączu

Wymagania w stosunku do kandydatów oraz obowiązki na stanowisku:
- wykonywanie zabiegów zleconych przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym (radioterapia),
- wykonywanie w odpowiedni sposób badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych,
- prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych
- przetwarzanie chemiczne i fizyczne radiogramów i fluorogramów
- obsługa oraz konserwacja urządzeń diagnostycznych do prześwietleń,
- mile widziane uprawnienia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta, uprawnienia do pracy na stanowisku operatora akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii i operatora urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi, dodatkowo preferowany jest staż pracy w radioterapii, umiejętność interpersonalna, komunikatywność i umiejętność efektywnej współpracy z zespole.

Proponowane zatrudnienie:
Komórka organizacyjna : Zakład Radioterapii
w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wynagrodzenie:

zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu .

Wymagane dokumenty:

- Cv z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”,
- List motywacyjny,
- Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
- Świadectwa potwierdzające wykształcenie oraz świadectwa pracy potwierdzające praktykę w radioterapii lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w radioterapii,
- Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin do dnia 20 marca 2014 r.
2. Sposób składania dokumentów w kopercie zamkniętej: osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, lub listem poleconym na adres : Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10.
3. Prosimy o dopisanie na kopercie; „Konkurs ofert na stanowisko – TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII”:

Dodatkowe informacje:
1. Kontakt: Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. Personalnych – telefon: 18 443 78 47
2. Aplikacje , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego),
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej, o której zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.
4. Informacja o wynikach rekrutacji wszyscy zainteresowani, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani telefonicznie.
5. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania nie zostaną zwrócone.
6. Dyrektor może odstąpić od postępowania – konkursu ofert na stanowisko – TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII – bez podania przyczyny.